Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web venuscasinovietnam.top trước khi tiếp tục sử dụng nó. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, logo, biểu tượng, video và âm thanh trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Mọi quyền được bảo lưu.

Bất kỳ việc sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi nội dung trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm văn bản điều khoản sử dụng.

  • Không được sao chép hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web này.
  • Không được tái sử dụng nội dung từ trang web này cho mục đích thương mại.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ tài liệu có trong đó cho bất kỳ mục đích nào vi phạm luật bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác.

2. Rào cản sử dụng

Trang web này thuộc sở hữu và điều hành bởi chúng tôi và chỉ dành riêng cho sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn. Bạn không được sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc thực hiện bất kỳ hình thức khai thác thương mại nào trên nó.

  • Không được truy cập trang web này bằng bất kỳ phương pháp nào không được chúng tôi cho phép.
  • Không được tạo các liên kết đến trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Vi phạm các rào cản sử dụng có thể gây hậu quả pháp lý và sẽ bị xem xét theo luật pháp hiện hành.